ระยะเวลาในการเปิดและปิดระบบลงทะเบียน

ระบบชุมนุม 2/2563

เปิดระบบ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.

ปิดระบบ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

เกิดปัญหาในระบบติดต่อได้ที่

คุณครูนวรรณ์ชนก ต้นกันยา(ครูน้ำตาล) ห้อง ICT