รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-Math
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวดคณิตฯ
1. นางรุ่งฤดี ศิริบุรี
2.ศิริลักษณ์ คำหล้า
30 30
2 biology beyond nature ม.ปลาย
สถานที่เรียน : หน้าอาคาร 3
1. นางสาวละมุล ต้นกันยา
- - - 20 9
3 Cartoon comic (เฉพาะ ม.1 , ม.2)
สถานที่เรียน : ห้อง ICT 4
1. นางสาวศรัญญา แก้วหาญ
- - - - 20 21
4 Cosjapan
สถานที่เรียน : ห้อง 228
1.นางสาวจิรัชญา สีสุพัฒน์
20 22
5 Crossword
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1.นางสาวนิศาชล พลรักษา
20 20
6 English for you
สถานที่เรียน : ลานมรกต
1. นายธิติ แสงเขียว
20 20
7 English is all around (รับเฉพาะ ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้อง 336
1. นางประมวญจิตต์ พันธุ์เสือทอง
2. นางอนุวรรณ สิมลี
- - - 30 30
8 Good health
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นางสาวศันสนีย์ รัตนถา
20 20
9 Math Project
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวดคณิตฯ
1. นายมัณฑนกร พูนขุนทศ
20 20
10 Math Zone
สถานที่เรียน : ลานมรกต
1. นางนฤมล ศรีทน
2. นางปิยนุช บัวพัฒน์
3. นายไพรินทร์ พลเยี่ยม
45 45
11 Science Show (รับเฉพาะม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
1. นางสาวสุรัสวดี วัณณกุล
- - - 20 20
12 Sing along song
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1. นางปิยะฉัตร แสงอินทร์
2. นางสาวรุจิเรข จันบัติ
40 40
13 SODUKU
สถานที่เรียน : หน้าห้องคณิตฯ
1. นางดวงสมร สมตา
2. นางสาวพัชรินทร์ บูชาอินทร์
3. นางสาวยุวภา ยนสำอาง
45 44
14 Spelling Bee
สถานที่เรียน : ลานหินอ่อนหน้าห้องศิลปะ
1. นางสุพิน ภูพานเพชร
2.นางสาวนิตยา หอมทอง
30 30
15 To Be Number One
สถานที่เรียน : ห้องศูเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
1. นางปิยพร ศิริปรีชาพันธุ์
2. นายกฤตนน เดชาโชติช่วง
3.นางสาวกันยารัตน์ บุญหล้า
130 130
16 การวิจิตรใบตอง ดอกไม้
สถานที่เรียน : ห้อง327
1. นางสาวนิตกรณ์ ศรีพิมพ์สอ
20 20
17 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)
สถานที่เรียน : ม้าหินอ่อน หน้าอาคาร 3
1. นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง
2. นางสาววิริพร อามาตย์สมบัติ
45 45
18 คณิต รูบิค
สถานที่เรียน : ลานหินอ่อน หน้าอาคาร 3
1. นายพิทยา แหลมคม
2.นายบุญหลาย พุทธโค
30 30
19 คณิตพาเพลิน
สถานที่เรียน : ลานม้าหินอ่อนหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1. นางนันทิยา หล้าจันทร์ดา
2. นางสัญญาลักษณ์ คำธานี
3.นายบัญชา คำธานี
45 45
20 ค้นคว้าอิสระ (รับเฉพาะม.ต้น)
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นางวริษา อธิสุมงคล
- - - 20 20
21 ค้นคว้าอิสระ (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นางณีระนุช อาจศรี
- - - 20 20
22 คลินิกสุขภาพ
สถานที่เรียน : ใต้ถุนอาคาร 1
1.นายศิริชัย สิงห์ทอง
20 20
23 คลิปวิดิโอสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง ICT 1
1. นางณัฐภัสสร เพชรธนกูล
2. นางนวรรณ์ชนก ต้นกันยา
30 30
24 คอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้อง ICT 2
1. นางสาวอรทัย ไพรสว่าง
20 20
25 คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : ห้อง325
1. นางสาววิยดา แก้วใส
20 20
26 เคมีกับสิ่งแวดล้อม(รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการเคมี
1. นางสาวปวินชญา นาจันทัด
- - - 20 9
27 เคมีน่ารู้
สถานที่เรียน : ห้องแผนงาน อาคาร4
1.นางสาวพิมพ์ทิพย์ สายแสน
20 20
28 เครื่องบินพลังยาง (รับเฉพาะ ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้อง 326
1. นางจิราภรณ์ อันทะนัย
2. นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุข
- - - 30 30
29 เครื่องบินพลังยางและหุ่นยนต์
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์
2. นายวรวุฒิ บ่อคำ
30 30
30 แคคตัสต้นหนาม
สถานที่เรียน : ห้อง 338
1. นางสาววาสนา สอดศรี
20 20
31 โครงงานประวัติศาสตร์ (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ม้าหินอ่อนหน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
1.นางสาวปรินทร์ทิพย์ ตรีศาสตร์
- - - 15 15
32 งานประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นางสาวปิยะนุช วินทะไชย
15 15
33 จักสาน ถักทอ
สถานที่เรียน : ห้องภาษาต่างประเทศ
1. นางยุเวศ ก้านจักร์
15 15
34 ชีวะกับชีวิต (รับเฉพาะ ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
1. นางสาวนครราช เทียนเพ็ชร
- - - 15 8
35 ซ่อมคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้อง ICT
1. นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง
20 20
36 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารี
2.นายคิริเมขล์ โพธิยา
60 40
37 ดนตรีพื้นเมือง
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีพื้นเมือง
1. นางฉวีวรรณ พลธรรม
2. นางสาวนวลนลา สำเภายนต์
60 60
38 ดาราศาสตร์ (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องดาราศาสตร์
1. นางจารุพร รุทเทวิน
2. นางสาวสินีนาฏ ภูมีศรี
- - - 30 30
39 เด็กช่างนักคิด
สถานที่เรียน : หน้าห้องบริหารงานทั่วไป
1.นางสุมามาลย์ เจริญไชย
20 20
40 ตะกร้อ (นักเรียนชาย)
สถานที่เรียน : สนามตะกร้อ
1. นายสุระ น้อยสิม
2. นายอิทธิพล ภูผิวผา
60 63
41 ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 333
1. นางจริยาภรณ์ ตามบุญ
20 20
42 ตาวิเศษ
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ
2.ทิวากร โพธิ์ศรี
3.นางสาวกชกร รัตนบัลลังก์
4.นายอิศรายุ ไชยเกตุ
30 30
43 ติวสังคม (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการสังคม
1. นางสาวสมพิศ จังอินทร์
2. นายสมัย บัวพัฒน์
- - - 45 20
44 ถ่ายภาพ
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวดศิลปะ
1. นายสมจิตร ภูพานเพชร
15 14
45 เทคนิคคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ลานหินอ่อน หน้าห้องคณิตฯ
1. นางสาวมัลลิกา เปรมลาภ
2.นางสาวศศิธร ภูขันสูง
30 30
46 เทคนิคพิชิตข้อสอบ ม.3
สถานที่เรียน : ห้อง 227
1.นางสาวจิราภัค อามาตย์ทัศน์
- - - 15 15
47 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
1. นางสาวอภิญญา บางจันทร์
2. นางสุวลักษณ์ เรืองวิเศษ
30 32
48 นวมทอง (ม.1-ม.3)
สถานที่เรียน : สนามมวย
1.นายเกรียงไกร วันสืบ
2.นายเฉลิมพล สิมลี
- - - 30 30
49 นักอ่าน
สถานที่เรียน : ห้อง 223
1. นางสาวกนกศรี แสนทวีสุข
15 15
50 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : กลุ่มสาระศิลปะ
1.นายวชิรวิชญ์ มิ่งแม้น
20 39
51 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสเกตบอล
1. นางสาวจิรัฐยาพร หมื่นจร
2. นางสาวมาเรียม ดาโอ๊ะ
30 33
52 ประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง(เฉพาะคนสนใจ)
สถานที่เรียน : 128 ห้องการงานอาชีพ
1. นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยคำภา
3. นายขวัญชัย ศรีนวล
45 45
53 ประวัติศาสตร์ไหนใครว่า...น่าเบื่อ
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นางแสงอรุณ พรรณรื่น
2.นายสุพัฒน์ ศรีกงพาน
40 40
54 เปิดประตูสู่อาเซียน (รับเฉพาะ ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องอาเซียน
1. นางสาวชลิดา ชาติมนตรี
2.นางสาวจิรวดี บุญธรรม
- - - 15 15
55 โปสเตอร์ science & social
สถานที่เรียน : ใต้ถุนอาคาร 1
1. นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ
2. นายคุณานนท์ พิณพงษ์
30 30
56 พยาบาล (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1. นางนิตยา สิงห์สุธรรม
2. นางสาวทัศนีย์ สืบวงศ์แสง
- - - 30 30
57 เพลงคุณธรรม
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวดสังคมฯ
1. นางสาวทิพากร วอแพง
2. นางสาวสุภาวดี แข็งขัน
15 15
58 เพื่อนที่ปรึกษา (YC)
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1. นางภัสดา วงศ์ชารี
2.นางลิขิตรา พลเยี่ยม
3.นายอัษฏา ทิพยกรรณ์
30 30
59 ฟุตบอล
สถานที่เรียน : หน้าห้องพละ
1.ธวัชชัย หนองภักดี
30 30
60 โฟล์คซอง
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีโฟล์คซอง
1. นางสาวรจเรข เหลาลาภะ
2. นายชาญวิทย์ มณีเรือง
3. นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์
4.นายณวัฒน์ บัวพัฒน์
55 54
61 ภาษาจีนพาม่วน(รับเฉพาะนักเรียนศิลป์จีน)
สถานที่เรียน : หน้าห้องภาษาจีน
1.ศุภรากร สิงห์เหิน
- - - 20 6
62 ภาษาจีนหรรษา (รับเฉพาะนักเรียนศิลป์จีน)
สถานที่เรียน : ห้อง 221
1.นางสาวกานติมา มุนติเก
2.นางสาวจุฬาลักษณ์ ทัดไพร
3.นางสาวเจวรินทร์ พานผา
- - - 45 37
63 ภาษาถิ่นใต้
สถานที่เรียน : หน้าห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
1. นางสาวปาณิสรา เกปัน
2.นายปิยะ เกปัณ
30 30
64 ภูมิศาสตร์
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวดสังคมฯ
1. นายสุริยา นามไพร
2.นางสาวพรพรรณ์ ดวงปาโคตร
30 30
65 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาววัชรีพร แดงทน
15 15
66 โยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องโยธวาทิต
1. นางดารุณี มานะศรี
2. นายมนตรี ศรีแก้วทุม
45 51
67 ร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : ห้อง 228
1. นางสาวณาตยาณี บุตทนุ
2. นางสาวนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา
30 30
68 รักษ์วรรณคดีไทย
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการภาษาไทย
1. นางมุกดา เสนาฤทธิ์
30 30
69 รักษาดินแดน
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1. ว่าที่ ร.ต. สำราญ ไกยแจ่ม
2. นางมลศรี คำแก้ว
3. นายชัยยศ นามวงค์ชัย
4. นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง
5. นายณัฐวุฒิ เคนทรภักดิ์
6.นายบุญคุ่ม กงมหา
7.นายเศวตสิทธิ์ มูลสาระ
8.ว่าที่ ร.ต.หญิงสุจิตตรา จันทะบาล
- - - 250 186
70 วงดนตรีลูกทุ่ง
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1. นางสมควร หาจันดาห์
2. นางสาวนภาพร ตาดี
3.นายสุนันท์ บุญหล้า
50 50
71 วิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้ (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : หน้าห้องศูนย์วิชาการ
1. นายจำนงค์ศักดิ์ หงส์พันธ์
2. นายอาทิตย์ ยวนหมื่น
- - - 30 30
72 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
สถานที่เรียน : หน้าห้องวิชาการ
1. นายจิระ ราชธิสาร
2. นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์
30 30
73 เวทคณิต
สถานที่เรียน : หน้าหมวดคณิตฯ
1.พักตร์วิภา หน่อสุวรรณ
20 20
74 ศรศิลป์ปิ่นภาษา
สถานที่เรียน : ห้อง 226
1. นางเฟื่องลดา บุญศิริไพศาล
30 30
75 ศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : หน้าห้องศิลปะ
1. นางวิณมล สมเหล็ก
20 21
76 ศิลปะ
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ
1. นายเอนก พรมสา
20 20
77 ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย
สถานที่เรียน : ICT 3
1. นางสาวชญาณิทิพย์ เขจรสิทธิ์
2. นายพรชัย บรรจง
3.นางเพ็ญประภา อินทรปัญญา
30 30
78 สนุกกับเคมี (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้อง 328
1. นางนิภาภรณ์ ทำไธสง
2. นางวราฤทธิ์ ขวัญพรม
- - - 30 11
79 สภานักเรียน (รับเฉพาะสภานักเรียน)
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
1. นายธันยวัตร แก้วสุข
2.นายสาทิตย์ ผาบชมภู
- - - 50 46
80 สวดมนต์สรภัญญะ
สถานที่เรียน : ห้องสวดมนต์
1.นางสาวศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี
2.นางสาวสุภาพรรณ พงษ์จันทรโอ
3.นางสาวโสภิดา หงษ์ลอยลม
45 21
81 สารคดีน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องstem
1. นางสาววิรงรอง ทองเทพ
15 15
82 สารวัตรนักเรียน
สถานที่เรียน : ห้อง 523
1. นายฐนธัช วินทะไชย
2. นายวศิน หีบแก้ว
15 15
83 สื่อสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องโสตฯ
1. นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ
25 25
84 สูตรคูณพาเพลิน
สถานที่เรียน : หน้าห้องวิชาการ
1. นางราริน นันทพานิช
20 20
85 หนังสือเล่มโปรด (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องพัสดุ หน้าอาคาร1
1. นางสาววิชชุดา แสงนาค
- - - 20 20
86 หมอภาษา
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวดภาษาไทย
1. นางสาวธนภร ภูกองชนะ
2.นางทัศวรรณ พิลามา
30 30
87 หมอลำ
สถานที่เรียน : กลุ่มสาระภาษาไทย
1.ลัดดาวัลย์ ศรีชาติ
20 20
88 ห้องสมุด IT (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางนิติยา สมอหมอบ
- - - 20 20
89 อนุรักษ์ไก่พื้นเมือง (รับเฉพาะนักเรียนชาย)
สถานที่เรียน : ข้างร้านถ่ายเอกสาร
1. นายวัฒนพงษ์ ผุยพงษ์
20 20
90 อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
สถานที่เรียน : ห้อง 334
1. นางสาวพิกุล ทองภู
20 20
91 อ่านเสนาะเพราะสำเนียง
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวดภาษาไทย
1.นางสาวการัณยภาส ดีจิตร
20 20
92 แอโรบิค
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
1.นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา
2.นางสาวอาจารียา อ่อนสะอาด
3.นายอภิสิทธิ์ แสนสิงห์
30 30