รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-Math
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวดคณิตฯ
1. นางรุ่งฤดี ศิริบุรี
2.ศิริลักษณ์ คำหล้า
20 20
2 biology beyond nature ม.ปลาย
สถานที่เรียน : หน้าอาคาร 3
1. นางสาวละมุล ต้นกันยา
20 6
3 Cartoon comic (เฉพาะ ม.1 , ม.2)
สถานที่เรียน : ห้อง ICT 4
1. นางสาวศรัญญา แก้วหาญ
- - - - 20 18
4 Cosjapan
สถานที่เรียน : ห้อง 228
1.นางสาวจิรัชญา สีสุพัฒน์
20 20
5 Crossword
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1.นางสาวนิศาชล พลรักษา
20 20
6 English for fun
สถานที่เรียน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1.ทิวากร โพธิ์ศรี
20 9
7 English for you
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นายธิติ แสงเขียว
20 20
8 English is all around (รับเฉพาะ ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้อง 336
1. นางประมวญจิตต์ พันธุ์เสือทอง
2. นางอนุวรรณ สิมลี
30 30
9 Good health
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นางสาวศันสนีย์ รัตนถา
30 19
10 Math Project
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวดคณิตฯ
1. นายมัณฑนกร พูนขุนทศ
20 15
11 Math Zone
สถานที่เรียน : ลานมรกต
1. นางนฤมล ศรีทน
2. นางปิยนุช บัวพัฒน์
3. นายไพรินทร์ พลเยี่ยม
45 22
12 Science Show (รับเฉพาะม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
1. นางสาวสุรัสวดี วัณณกุล
20 16
13 Sing along song
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1. นางปิยะฉัตร แสงอินทร์
2. นางสาวรุจิเรข จันบัติ
30 30
14 SODUKU
สถานที่เรียน : หน้าห้องคณิตฯ
1. นางดวงสมร สมตา
2. นางสาวพัชรินทร์ บูชาอินทร์
3. นางสาวยุวภา ยนสำอาง
45 45
15 Spelling Bee
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นางสุพิน ภูพานเพชร
2.นางสาวนิตยา หอมทอง
30 30
16 To Be Number One
สถานที่เรียน : ห้องศูเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
1. นางปิยพร ศิริปรีชาพันธุ์
2. นายกฤตนน เดชาโชติช่วง
3.นางสาวกันยารัตน์ บุญหล้า
120 125
17 การวิจิตรใบตอง ดอกไม้
สถานที่เรียน : ห้อง327
1. นางสาวนิตกรณ์ ศรีพิมพ์สอ
20 20
18 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)
สถานที่เรียน : ม้าหินอ่อน หน้าอาคาร 3
1. นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง
2. นางสาววิริพร อามาตย์สมบัติ
45 45
19 คณิต รูบิค
สถานที่เรียน : ลานหินอ่อน หน้าอาคาร 3
1. นายพิทยา แหลมคม
2.นายบุญหลาย พุทธโค
30 30
20 คณิตคิดสนุก (STEM)
สถานที่เรียน : ห้องแผนงาน อาคาร4
1. นายนพรัตน์ ปะวะถี
20 20
21 คณิตพาเพลิน
สถานที่เรียน : ลานม้าหินอ่อนหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1. นางนันทิยา หล้าจันทร์ดา
2. นางสัญญาลักษณ์ คำธานี
3.นายบัญชา คำธานี
45 45
22 ค้นคว้าอิสระ (รับเฉพาะม.ต้น)
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นางวริษา อธิสุมงคล
20 20
23 ค้นคว้าอิสระ (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นางณีระนุช อาจศรี
2. นางสาววรรณภา สอนเสนา
30 30
24 คลินิกสุขภาพ
สถานที่เรียน : ใต้ถุนอาคาร 1
1.นายศิริชัย สิงห์ทอง
15 15
25 คลินิกหมอภาษา
สถานที่เรียน : หน้าห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
1. นางสาวปาณิสรา เกปัน
20 20
26 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก (รับเฉพาะ ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้อง ICT 1
1. นางณัฐภัสสร เพชรธนกูล
2. นางนวรรณ์ชนก ต้นกันยา
30 30
27 คอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้อง ICT 3
1. นางสาวชญาณิทิพย์ เขจรสิทธิ์
2. นางสาวอรทัย ไพรสว่าง
30 30
28 คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : ห้อง325
1. นางสาววิยดา แก้วใส
20 20
29 เคมีกับสิ่งแวดล้อม(รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้อง 328
1. นางสาวปวินชญา นาจันทัด
20 7
30 เครื่องบินพลังยาง (รับเฉพาะ ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้อง 326
1. นางจิราภรณ์ อันทะนัย
2. นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุข
30 30
31 เครื่องบินพลังยางและหุ่นยนต์
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นายวรวุฒิ บ่อคำ
30 30
32 แคลตัสต้นหนาม
สถานที่เรียน : ห้อง 338
1. นางสาววาสนา สอดศรี
15 15
33 โครงงานประวัติศาสตร์ (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ม้าหินอ่อนหน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
1.นางสาวปรินทร์ทิพย์ ตรีศาสตร์
15 11
34 โครงงานประวัติศาสตร์(รับเฉพาะ ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นางแสงอรุณ พรรณรื่น
- - - 20 20
35 งานประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นางสาวปิยะนุช วินทะไชย
15 15
36 จักสาน ถักทอ
สถานที่เรียน : ห้องภาษาต่างประเทศ
1. นางยุเวศ ก้านจักร์
15 15
37 ชีวะกับชีวิต (รับเฉพาะ ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
1. นางสาวนครราช เทียนเพ็ชร
15 15
38 ชุมนุมครูจิราภรณ์ ภูนาสูง(เพื่อรองรับนักเรียนไม่ลงทะเบียนชุมนุม)
สถานที่เรียน : กลุ่มสาระวิทย์ฯ
1.นางสาวจิราภรณ์ ภูนาสูง
10 10
39 ซ่อมคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้อง ICT
1. นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง
20 20
40 ดนตรีพื้นเมือง
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีพื้นเมือง
1. นางฉวีวรรณ พลธรรม
2. นางสาวนวลนลา สำเภายนต์
3.นายภูมิศักดิ์เสรี สาสีดา
60 60
41 ดอกไม้ใบตอง(รับเฉพาะคนมีใจรักงานด้านใบตอง)
สถานที่เรียน : 128 ห้องการงานอาชีพ
1. นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยคำภา
3. นายขวัญชัย ศรีนวล
45 45
42 ดาราศาสตร์ (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องดาราศาสตร์
1. นางจารุพร รุทเทวิน
2. นางสาวสินีนาฏ ภูมีศรี
30 33
43 ตะกร้อ
สถานที่เรียน : สนามตะกร้อ
1. นายสุระ น้อยสิม
2. นายอิทธิพล ภูผิวผา
60 65
44 ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 333
1. นางจริยาภรณ์ ตามบุญ
20 20
45 ตาวิเศษ
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ
30 30
46 ติวสังคม (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการสังคม
1. นางสาวสมพิศ จังอินทร์
2. นายสมัย บัวพัฒน์
45 24
47 ถ่ายภาพ
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวดศิลปะ
1. นายสมจิตร ภูพานเพชร
15 15
48 เทคนิคคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ลานหินอ่อน หน้าห้องคณิตฯ
1. นางสาวมัลลิกา เปรมลาภ
15 15
49 เทคนิคพิชิตข้อสอบ ม.3
สถานที่เรียน : ห้อง 227
1.นางสาวจิราภัค อามาตย์ทัศน์
15 15
50 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
1. นางสาวอภิญญา บางจันทร์
2. นางสุวลักษณ์ เรืองวิเศษ
30 30
51 นวมทอง (ม.1-ม.3)
สถานที่เรียน : สนามมวย
1.นายเกรียงไกร วันสืบ
2.นายเฉลิมพล สิมลี
30 30
52 นักอ่าน
สถานที่เรียน : ห้อง 223
1. นางสาวกนกศรี แสนทวีสุข
15 15
53 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : กลุ่มสาระศิลปะ
1.นายวชิรวิชญ์ มิ่งแม้น
20 22
54 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสเกตบอล
1. นางสาวจิรัฐยาพร หมื่นจร
2. นางสาวมาเรียม ดาโอ๊ะ
30 30
55 เปิดประตูสู่อาเซียน (รับเฉพาะ ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องอาเซียน
1. นางสาวชลิดา ชาติมนตรี
15 15
56 โปสเตอร์ science & social
สถานที่เรียน : ใต้ถุนอาคาร 1
1. นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ
2. นายคุณานนท์ พิณพงษ์
30 31
57 พยาบาล (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1. นางนิตยา สิงห์สุธรรม
2. นางสาวทัศนีย์ สืบวงศ์แสง
30 30
58 เพลงคุณธรรม
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวดสังคมฯ
1. นางสาวทิพากร วอแพง
2. นางสาวสุภาวดี แข็งขัน
15 15
59 เพื่อนที่ปรึกษา (YC)
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1. นางภัสดา วงศ์ชารี
2.นางลิขิตรา พลเยี่ยม
3.นายอัษฏา ทิพยกรรณ์
30 34
60 ฟิสิกส์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นายมีชัย ศรีโนนยาง
15 15
61 ฟุตบอล
สถานที่เรียน : หน้าห้องพละ
1.ธวัชชัย หนองภักดี
30 30
62 โฟล์คซอง
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีโฟล์คซอง
1. นางสาวรจเรข เหลาลาภะ
2. นายชาญวิทย์ มณีเรือง
3. นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์
45 45
63 ภาษาจีนพาม่วน(รับเฉพาะ ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : หน้าห้องภาษาจีน
1.ศุภรากร สิงห์เหิน
20 9
64 ภาษาจีนหรรษา (รับเฉพาะนักเรียนศิลป์จีน)
สถานที่เรียน : 221
1.นางสาวกานติมา มุนติเก
2.นางสาวจุฬาลักษณ์ ทัดไพร
3.นางสาวเจวรินทร์ พานผา
45 45
65 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : ห้อง 319
1. นางสาวนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา
30 30
66 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวดสังคมฯ
1. นายสุริยา นามไพร
2.นางสาวพรพรรณ์ ดวงปาโคตร
30 27
67 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาววัชรีพร แดงทน
15 15
68 โยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องโยธวาทิต
1. นางดารุณี มานะศรี
2. นายมนตรี ศรีแก้วทุม
45 40
69 ร่มบิน (Paramotor) ม.4-ม.5
สถานที่เรียน : ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นายวศิน หีบแก้ว
15 15
70 ร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : ห้อง 228
1. นางสาวณาตยาณี บุตทนุ
15 15
71 รักษ์วรรณคดีไทย
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการภาษาไทย
1. นางมุกดา เสนาฤทธิ์
30 29
72 รักษาดินแดน
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1. ว่าที่ ร.ต. สำราญ ไกยแจ่ม
2. นางมลศรี คำแก้ว
3. นางสาวิตรี ทัดพินิจ
4. นายชัยยศ นามวงค์ชัย
5. นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง
6. นายณัฐวุฒิ เคนทรภักดิ์
7. นายทองแดง ประสาวะถา
8.นายบุญคุ่ม กงมหา
9.นายเศวตสิทธิ์ มูลสาระ
10.ว่าที่ ร.ต.หญิงสุจิตตรา จันทะบาล
150 147
73 วงดนตรีลูกทุ่ง
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1. นางสมควร หาจันดาห์
2. นางสาวนภาพร ตาดี
3.นายสุนันท์ บุญหล้า
50 52
74 วิจิตรสุนทร (รับเฉพาะนักเรียนวงดนตรีไทย)
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารี
2.นายคิริเมขล์ โพธิยา
30 22
75 วิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้ (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : หน้าห้องศูนย์วิชาการ
1. นายจำนงค์ศักดิ์ หงส์พันธ์
2. นายอาทิตย์ ยวนหมื่น
30 30
76 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
สถานที่เรียน : หน้าห้องวิชาการ
1. นายจิระ ราชธิสาร
2. นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์
30 30
77 เวทคณิต
สถานที่เรียน : หน้าหมวดคณิตฯ
1.พักตร์วิภา หน่อสุวรรณ
15 15
78 ศรศิลป์ปิ่นภาษา
สถานที่เรียน : ห้อง 226
1. นางเฟื่องลดา บุญศิริไพศาล
30 10
79 ศาสนพิธี
สถานที่เรียน : ห้องจริยธรรม
1. นางสุรีพร สวัสดิ์วงษ์
2. นายสุหัชชา พิมพ์เนาว์
3.นางสาวจิรวดี บุญธรรม
40 5
80 ศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : หน้าห้องศิลปะ
1. นางวิณมล สมเหล็ก
15 16
81 ศิลปะ
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ
1. นายเอนก พรมสา
15 15
82 ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย
สถานที่เรียน : ห้องประชาสัมพันธ์
1. นายพรชัย บรรจง
2.นางเพ็ญประภา อินทรปัญญา
30 30
83 สนุกกับเคมี (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้อง 328
1. นางนิภาภรณ์ ทำไธสง
2. นางวราฤทธิ์ ขวัญพรม
30 16
84 สภานักเรียน (รับเฉพาะสภานักเรียน)
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
1. นายธันยวัตร แก้วสุข
2.นายสาทิตย์ ผาบชมภู
50 27
85 สวดมนต์ฮาเฮ
สถานที่เรียน : ห้องสวดมนต์
1.นางสาวศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี
2.นางสาวโสภิดา หงษ์ลอยลม
30 28
86 สารคดีน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องstem
1. นางสาววิรงรอง ทองเทพ
15 15
87 สารวัตรนักเรียน
สถานที่เรียน : ห้อง 523
1. นายฐนธัช วินทะไชย
15 15
88 สื่อสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องโสตฯ
1. นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ
25 25
89 สูตรคูณพาเพลิน
สถานที่เรียน : หน้าห้องวิชาการ
1. นางราริน นันทพานิช
20 20
90 หนังสือเล่มโปรด (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน : หน้าอาคาร 3
1. นางสาววิชชุดา แสงนาค
20 20
91 หมอภาษา
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวดภาษาไทย
1. นางสาวธนภร ภูกองชนะ
2.นางทัศวรรณ พิลามา
30 30
92 หมอลำ
สถานที่เรียน : กลุ่มสาระภาษาไทย
1.ลัดดาวัลย์ ศรีชาติ
20 20
93 ห้องสมุด IT (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางนิติยา สมอหมอบ
15 15
94 อนุรักษ์ไก่พื้นเมือง (รับเฉพาะนักเรียนชาย)
สถานที่เรียน : ข้างร้านถ่ายเอกสาร
1. นายวัฒนพงษ์ ผุยพงษ์
20 20
95 อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
สถานที่เรียน : ห้อง 334
1. นางสาวพิกุล ทองภู
15 15
96 อ่านเสนาะเพราะสำเนียง
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวดภาษาไทย
1.นางสาวการัณยภาส ดีจิตร
15 14
97 แอโรบิค
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
1.นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา
2.นางสาวอาจารียา อ่อนสะอาด
3.นายอภิสิทธิ์ แสนสิงห์
30 30