รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 TikToker
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวดวิทยาศาสตร์
1. นางสาวสุรัสวดี วัณณกุล
27 27
2  A Math
สถานที่เรียน :  หน้าห้องหมวดคณิตศาสตร์
1. นางรุ่งฤดี ศิริบุรี
2. นางสาวมัลลิกา เปรมลาภ
3.นายนวมินทร์ สิมลี
45 45
3  Cartoon comic (เฉพาะ ม.1 , ม.2)
สถานที่เรียน :  ห้อง ICT 2
1. นางณัฐภัสสร เพชรธนกูล
2. นางสาวศรัญญา แก้วหาญ
- - - - 30 29
4  Cosjapan
สถานที่เรียน :  ห้อง 228
1.นางสาวจิรัชญา สีสุพัฒน์
27 25
5  English is all around
สถานที่เรียน :  ห้อง 335
1. นางประมวญจิตต์ พันธุ์เสือทอง
2. นางอนุวรรณ สิมลี
3.นางสาวภาวิตา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
- - - 45 42
6  Math Clinic(คณิตศาสตร์คลีนิก)
สถานที่เรียน :  ลานมรกต
1.นางสาวจิรปรียา คำหล้า
27 20
7  Math Project
สถานที่เรียน :  หน้าห้องหมวดคณิตฯ
1. นายมัณฑนกร พูนขุนทศ
27 21
8  Math Zone
สถานที่เรียน :  ลานมรกต
1. นางนฤมล ศรีทน
2. นางปิยนุช บัวพัฒน์
3. นายไพรินทร์ พลเยี่ยม
- - - 30 28
9  Sing along song
สถานที่เรียน :  ห้องพยาบาล
1. นางสาวรุจิเรข จันบัติ
27 21
10  SODUKU
สถานที่เรียน :  หน้าห้องคณิตฯ
1. นางดวงสมร สมตา
2. นางสาวพัชรินทร์ บูชาอินทร์
3. นางสาวยุวภา ยนสำอาง
45 45
11  Spelling Bee
สถานที่เรียน :  527
1.นางสาวนิตยา หอมทอง
27 19
12  To Be Number One
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
1. นางปิยพร ศิริปรีชาพันธุ์
2.นางสาวเกษราภรณ์ พานทอง
3.นายจิรายุส มณีสาย
100 114
13  การวิจิตรใบตอง ดอกไม้
สถานที่เรียน :  ห้อง327
1. นางสาวนิตกรณ์ ศรีพิมพ์สอ
20 19
14  เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)
สถานที่เรียน :  ม้าหินอ่อน หน้าอาคาร 3
1. นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง
2. นางสาววิริพร อามาตย์สมบัติ
40 37
15  คณิตพาเพลิน
สถานที่เรียน :  ลานม้าหินอ่อนหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1. นางนันทิยา หล้าจันทร์ดา
2. นางสัญญาลักษณ์ คำธานี
3.นายบัญชา คำธานี
40 40
16  ค้นคว้าอิสระ (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน :  326
1. นางณีระนุช อาจศรี
2. นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุข
3.นางสาวกัญญาณัฐ แก้วเขียว
- - - 40 40
17  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
สถานที่เรียน :  ห้อง ICT 1
1. นางนวรรณ์ชนก ต้นกันยา
2. นางสาวอรทัย ไพรสว่าง
30 30
18  คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน :  ห้อง325
1. นางสาววิยดา แก้วใส
27 22
19  เคมีกับสิ่งแวดล้อม(รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน :  ห้องปฏิบัติการเคมี
1. นางสาวปวินชญา นาจันทัด
- - - 20 14
20  เครื่องบินพลังยางและหุ่นยนต์
สถานที่เรียน :  ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์
- - - 27 22
21  โครงงานประวัติศาสตร์ (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน :  ม้าหินอ่อนหน้าห้องกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
1.นางสาวปรินทร์ทิพย์ ตรีศาสตร์
- - - 20 16
22  ชีวะกับชีวิต (รับเฉพาะ ม.ปลาย)
สถานที่เรียน :  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (321)
1. นางสาวนครราช เทียนเพ็ชร
- - - 20 20
23  ดนตรีไทย
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรีไทย
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารี
2.นางสาวสุภาวดี ศรีสุภิรมย์
3.นายวีระพงษ์ เนื่องศรี
50 51
24  ดนตรีพื้นเมือง
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรีพื้นเมือง
1. นางฉวีวรรณ พลธรรม
2.นายวชิรวิชญ์ มิ่งแม้น
70 75
25  ดาราศาสตร์ (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน :  ห้องดาราศาสตร์
1. นางจารุพร รุทเทวิน
2. นางสาวสินีนาฏ ภูมีศรี
- - - 50 43
26  ตะกร้อ (รับเฉพาะนักเรียนชาย)
สถานที่เรียน :  สนามตะกร้อ
1. นายสุระ น้อยสิม
- - - 60 60
27  ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
สถานที่เรียน :  ห้อง 333
1. นางจริยาภรณ์ ตามบุญ
27 20
28  ตาวิเศษ
สถานที่เรียน :  หลังห้องกลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
1. นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ
2.นางสาวกชกร รัตนบัลลังก์
3.นายอิสรายุ ไชยเกตุ
50 49
29  ติวเคมี (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน :  ห้อง 328(ห้องปฏิบัติการเคมี)
1. นางนิภาภรณ์ ทำไธสง
2. นางวราฤทธิ์ ขวัญพรม
- - - 40 15
30  ติวฟิสิกส์เตรียมสอบ ม.6 (รับเฉพาะ ม.6)
สถานที่เรียน :  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (ห้อง338)
1. นางสาววาสนา สอดศรี
- - - - - 30 11
31  ถ่ายภาพ
สถานที่เรียน :  หน้าห้องหมวดศิลปะ
1. นายสมจิตร ภูพานเพชร
27 25
32  ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน :  ธนาคารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
1. นางจิราภรณ์ อันทะนัย
2. นางสาวอภิญญา บางจันทร์
3. นางสุวลักษณ์ เรืองวิเศษ
40 42
33  นวมทอง (ม.1-ม.3)
สถานที่เรียน :  สนามมวย
1.นายเกรียงไกร วันสืบ
2.นายเฉลิมพล สิมลี
- - - 30 30
34  นักอ่าน
สถานที่เรียน :  ห้อง 223
1. นางสาวกนกศรี แสนทวีสุข
27 23
35  นี่แหละชีวะ รับเฉพาะม.ปลาย
สถานที่เรียน :  หน้าอาคาร 3
1. นางสาวละมุล ต้นกันยา
- - - 20 20
36  แนะเเนวสุขสันต์
สถานที่เรียน : หน้าห้องศิลปะ
1.นางลำดวน รินทะไชย
27 22
37  บาสเกตบอล
สถานที่เรียน :  สนามบาสเกตบอล
1. นางดารุณี มานะศรี
2. นางสาวจิรัฐยาพร หมื่นจร
3.นางสาววิยะดา ปัญญานิรมิตร
30 32
38  ประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง(เฉพาะคนสนใจ)
สถานที่เรียน :  128 ห้องการงานอาชีพ
1. นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยคำภา
15 14
39  ประวัติศาสตร์ไหนใครว่า...น่าเบื่อ (ม.ต้น)
สถานที่เรียน :  หน้าห้องหมวดสังคมฯ
1. นางสุรีพร สวัสดิ์วงษ์
2. นางแสงอรุณ พรรณรื่น
3.นายสุพัฒน์ ศรีกงพาน
- - - 45 45
40  เปิดประตูสู่อาเซียน (รับเฉพาะ ม.ปลาย)
สถานที่เรียน :  ห้องอาเซียน
1. นางสาวชลิดา ชาติมนตรี
2.นางสาวจิรวดี บุญธรรม
- - - 30 30
41  โปสเตอร์ science & social
สถานที่เรียน :  ใต้ถุนอาคาร 1
1. นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ
2. นายคุณานนท์ พิณพงษ์
40 35
42  พยาบาล (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน :  ห้องพยาบาล
1. นางนิตยา สิงห์สุธรรม
2. นางสาวทัศนีย์ สืบวงศ์แสง
3.นางสาวรติมา บริบูรณ์วัฒน์
- - - 45 44
43  เพลงคุณธรรม
สถานที่เรียน :  หน้าห้องหมวดสังคมฯ
1. นางสาวทิพากร วอแพง
2. นางสาวสุภาวดี แข็งขัน
30 25
44  เพื่อนที่ปรึกษา (YC)
สถานที่เรียน :  ห้องแนะแนว
1. นางภัสดา วงศ์ชารี
2.นางลิขิตรา พลเยี่ยม
30 33
45  ฟุตบอล
สถานที่เรียน :  หน้าห้องพละ/สนามฟุตบอล
1.ธวัชชัย หนองภักดี
2.นายนฤพล อุปมา
50 50
46  โฟล์คซอง
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรีโฟล์คซอง
1. นางรจเรข มรรครมย์
2. นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์
45 47
47  ภาษาจีนหรรษา (รับเฉพาะนักเรียนศิลป์จีน)
สถานที่เรียน :  221
1.นางสาวกานติมา มุนติเก
2.นางสาวจุฬาลักษณ์ ทัดไพร
- - - 45 32
48  ภาษาถิ่นใต้
สถานที่เรียน :  หน้าห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
1. นางสาวปาณิสรา เกปัน
2.นายปิยะ เกปัณ
35 35
49  ภูมิศาสตร์
สถานที่เรียน :  หน้าห้องหมวดสังคมฯ
1. นายสุริยา นามไพร
2.นางสาวพรพรรณ์ ดวงปาโคตร
30 30
50  โยธวาทิต (รับเฉพาะวงโยธวาทิต)
สถานที่เรียน :  ห้องโยธวาทิต
1. นางดารุณี มานะศรี
2. นายมนตรี ศรีแก้วทุม
3.นายทูน เอื่ยมเมี้ยน
4.นายนพพล แก้วเก็บคำ
60 58
51  รักการอ่าน
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด
1. นางสาวศันสนีย์ รัตนถา
27 25
52  รักษ์วรรณคดีไทย
สถานที่เรียน :  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย
1. นางมุกดา เสนาฤทธิ์
27 20
53  รักษาดินแดน
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอล
1. ว่าที่ ร.ต. สำราญ ไกยแจ่ม
2. นางมลศรี คำแก้ว
3. นายชัยยศ นามวงค์ชัย
4. นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง
5. นายณัฐวุฒิ เคนทรภักดิ์
6. นายทองแดง ประสาวะถา
7.นางสาวอภิญญา จันทร์โสม
8.นายเศวตสิทธิ์ มูลสาระ
9.ว่าที่ ร.ต.หญิงสุจิตตรา จันทะบาล
- - - 200 192
54  เรียนจีนตามใจ (รับเฉพาะนักเรียนศิลป์จีน)
สถานที่เรียน :  หน้าห้องภาษาจีน
1.นางสาวสมัญญา ศรีมาตร
2.นายณรงค์ชัย จันทร์ปัญญา
- - - 40 31
55  ลูกเสือกองเกียรติ
สถานที่เรียน :  หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นายมีชัย ศรีโนนยาง
2.นางสาวจิราภรณ์ ภูนาสูง
- - - 50 35
56  วงดนตรีลูกทุ่ง
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรี
1. นางสมควร หาจันดาห์
2. นางสาวนภาพร ตาดี
3.นายสุนันท์ บุญหล้า
50 51
57  วอลเล่ย์บอลชายหาด
สถานที่เรียน :  สนามกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด
1.นายศุภรากร สิงห์เหิน
30 29
58  วิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้ (ม.ต้น)
สถานที่เรียน :  หน้าห้องศูนย์วิชาการ
1. นายจำนงค์ศักดิ์ หงส์พันธ์
2. นายอาทิตย์ ยวนหมื่น
- - - 30 30
59  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
สถานที่เรียน :  หน้าห้องวิชาการ
1. นายจิระ ราชธิสาร
2. นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์
30 29
60  ศรศิลป์ปิ่นภาษา
สถานที่เรียน :  ห้อง 226
1. นางเฟื่องลดา บุญศิริไพศาล
30 29
61  ศิลปะ
สถานที่เรียน :  ห้องศิลปะ
1. นายชาญวิทย์ มณีเรือง
25 25
62  ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย
สถานที่เรียน :  ห้อง ICT 3
1. นางสาวชญาณิทิพย์ เขจรสิทธิ์
2.นางเพ็ญประภา อินทรปัญญา
3.นางสาวการัณยภาส ดีจิตร
40 39
63  สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน :  332
1. นางวริษา อธิสุมงคล
20 20
64  สภานักเรียน (รับเฉพาะสภานักเรียน)
สถานที่เรียน :  ห้องสภานักเรียน
1. นายธันยวัตร แก้วสุข
2.นายสาทิตย์ ผาบชมภู
- - - 50 11
65  สวดมนต์สรภัญญะ
สถานที่เรียน :  ห้องสวดมนต์
1. นางสาวปิยะนุช วินทะไชย
2.นางสาวศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี
3.นางสาวสุภาพรรณ พงษ์จันทรโอ
4.นางสาวโสภิดา หงษ์ลอยลม
45 43
66  สารคดีน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน :  ห้องstem
1. นางสาววิรงรอง ทองเทพ
- - - 20 11
67  สารวัตรนักเรียน
สถานที่เรียน :  ห้อง 523
1. นายฐนธัช วินทะไชย
2. นายวศิน หีบแก้ว
20 21
68  สื่อสร้างสรรค์
สถานที่เรียน :  ห้องโสตฯ
1. นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ
20 20
69  หมอภาษา
สถานที่เรียน :  หน้าห้องหมวดภาษาไทย
1. นางสาวธนภร ภูกองชนะ
2.นางทัศวรรณ พิลามา
35 35
70  หมากกระดาน
สถานที่เรียน :  ลานหินอ่อน หน้าอาคาร 3
1. นายพิทยา แหลมคม
2.นางสาวจิราภรณ์ สุโพธิ์คำ
30 30
71  ห้องสมุด IT
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด
1. นายกฤตนน เดชาโชติช่วง
2.นางนิติยา สมอหมอบ
3.นางสาววัชรีพร แดงทน
60 60
72  อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
สถานที่เรียน :  ห้อง 334
1. นางสาวพิกุล ทองภู
20 20
73  แอโรบิค
สถานที่เรียน : สนามอินดอร์
1.นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา
2.นางสาวอาจารียา อ่อนสะอาด
40 40
74 crossword
สถานที่เรียน :  หน้าห้องหมวดคณิตฯ
1.นางสาวนิศาชล พลรักษา
27 22
75 คณิตสร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่เรียน : ลานมรกต
1. นางราริน นันทพานิช
20 20
76 ค้นคว้าสิ่งที่สนใจ
สถานที่เรียน :  ห้องพัสดุ
1. นางสาววิชชุดา แสงนาค
- - - 20 20
77 ช่างในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน :  หน้าห้องบริหารงานทั่วไป
1.นางสุมามาลย์ เจริญไชย
2.นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
40 24
78 ชุมนุมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : 228
1. นางสาวนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา
- - - 20 20
79 นักกฏหมาย
สถานที่เรียน :  ห้องปฏิบัติการสังคม
1. นางสาวสมพิศ จังอินทร์
2. นายสมัย บัวพัฒน์
45 44
80 เปตอง
สถานที่เรียน : สนามเปตอง
1.นายเอกราช บุญหว่าน
27 24
81 เพลงพื้นบ้านอีสาน
สถานที่เรียน : หน้าอาคาร3 ห้องหมาดภาษาไทย
1.นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีชาติ
27 20
82 รอบรู้เรื่องเคมี
สถานที่เรียน :  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
1.นางสาวพิมทิพย์ สายแสน
30 30
83 เล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะนักเรียนศิลป์ญี่ปุุ่น)
สถานที่เรียน :  ห้อง 228
1. นางสาวณาตยาณี บุตทนุ
20 18
84 สนุกคิด สนุกทำ นวัตกรรมเพื่อชุมชน
สถานที่เรียน :  ลานมรกต
1. นายวรวุฒิ บ่อคำ
2. นายเอนก พรมสา
3.นางสาวศศิธร ภูขันสูง
40 40
85 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน :  ห้อง 412
1.นางสาวจิราภัค อามาตย์ทัศน์
- - - 27 21