ระยะเวลาในการเปิดและปิดระบบลงทะเบียน

เปิดให้ลงทะเบียนชุมนุม    วันที่ 7   กรกฎาคม 2563 

ปิดระบบลงทะเบียนชุมนุม วันที่  6 สิงหาคม 2563