รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 TikToker
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวดวิทยาศาสตร์
1. นางสาวสุรัสวดี วัณณกุล
25 20
2  A Math
สถานที่เรียน :  หน้าห้องหมวดคณิตศาสตร์
1. นางรุ่งฤดี ศิริบุรี
35 34
3  All about English
สถานที่เรียน : 336
1.นางสาวนิตยา หอมทอง
25 21
4  English is all around
สถานที่เรียน :  ห้อง 335
1. นางประมวญจิตต์ พันธุ์เสือทอง
2. นางอนุวรรณ สิมลี
45 45
5  Math Clinic(คณิตศาสตร์คลีนิก)
สถานที่เรียน :  ลานมรกต
1.นางสาวจิรปรียา คำหล้า
25 21
6  Math Project
สถานที่เรียน :  หน้าห้องหมวดคณิตฯ
1. นายมัณฑนกร พูนขุนทศ
25 20
7  Math Zone
สถานที่เรียน :  ลานมรกต
1. นางนฤมล ศรีทน
2. นางปิยนุช บัวพัฒน์
3. นายไพรินทร์ พลเยี่ยม
45 39
8  Sing along song
สถานที่เรียน :  ห้องพยาบาล
1. นางสาวรุจิเรข จันบัติ
25 20
9  SODUKU
สถานที่เรียน :  หน้าห้องคณิตฯ
1. นางดวงสมร สมตา
2. นางสาวพัชรินทร์ บูชาอินทร์
3. นางสาวยุวภา ยนสำอาง
45 45
10  To Be Number One
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
1.นางสาวเกษราภรณ์ พานทอง
2.นายจิรายุส มณีสาย
120 120
11  กับข้าวกับจีน
สถานที่เรียน : 311
1.นางสาวสมัญญา ศรีมาตร
2.นายศุภรากร สิงห์เหิน
35 35
12  การวิจิตรใบตอง ดอกไม้
สถานที่เรียน :  ห้อง327
1. นางสาวนิตกรณ์ ศรีพิมพ์สอ
25 20
13  เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)
สถานที่เรียน :  ม้าหินอ่อน หน้าอาคาร 3
1. นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง
2. นางสาววิริพร อามาตย์สมบัติ
30 34
14  คณิตพาเพลิน
สถานที่เรียน :  ลานม้าหินอ่อนหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1. นางนันทิยา หล้าจันทร์ดา
2. นางสัญญาลักษณ์ คำธานี
3.นายบัญชา คำธานี
45 44
15  คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน :  ห้อง325
1. นางสาววิยดา แก้วใส
25 21
16  เครื่องบินพลังยางและหุ่นยนต์
สถานที่เรียน :  ตามที่คุณครูนัดหมาย
1. นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์
25 21
17  โครงงานประวัติศาสตร์ (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน :  ม้าหินอ่อนหน้าห้องกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
1.นางสาวปรินทร์ทิพย์ ตรีศาสตร์
- - - 35 20
18  ดนตรีไทย
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรีไทย
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารี
2.นางสาวสุภาวดี ศรีสุภิรมย์
3.นายวีระพงษ์ เนื่องศรี
50 49
19  ดนตรีพื้นเมือง
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรีพื้นเมือง
1. นางฉวีวรรณ พลธรรม
2.นายวชิรวิชญ์ มิ่งแม้น
100 77
20  ดาราศาสตร์ (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน :  ห้องดาราศาสตร์
1. นางจารุพร รุทเทวิน
2. นางสาวสินีนาฏ ภูมีศรี
- - - 45 41
21  ตะกร้อ
สถานที่เรียน : สนามตะกร้อ
หมายเหตุ : เฉพาะนร.ชาย
1. นายสุระ น้อยสิม
- - - 80 79
22  ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
สถานที่เรียน :  ห้อง 333
1. นางจริยาภรณ์ ตามบุญ
25 20
23  ถ่ายภาพ
สถานที่เรียน :  หน้าห้องหมวดศิลปะ
1. นายสมจิตร ภูพานเพชร
25 20
24  ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน :  ธนาคารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
1. นางจิราภรณ์ อันทะนัย
2. นางสาวอภิญญา บางจันทร์
3. นางสุวลักษณ์ เรืองวิเศษ
45 45
25  นวมทอง (ม.1-ม.3)
สถานที่เรียน :  สนามมวย
1.นายเกรียงไกร วันสืบ
- - - 35 34
26  นักอ่าน
สถานที่เรียน :  ห้อง 223
1. นางสาวกนกศรี แสนทวีสุข
25 21
27  นี่แหละชีวะ รับเฉพาะม.ปลาย
สถานที่เรียน :  หน้าอาคาร 3
1. นางสาวละมุล ต้นกันยา
- - - 25 20
28  บาสเกตบอล
สถานที่เรียน :  สนามบาสเกตบอล
1. นางดารุณี มานะศรี
2. นางสาวจิรัฐยาพร หมื่นจร
3.นางสาววิยะดา ปัญญานิรมิตร
45 45
29  ประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง(เฉพาะคนสนใจ)
สถานที่เรียน :  128 ห้องการงานอาชีพ
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยคำภา
2.นางสาวสุภาพรรณ พงษ์จันทรโอ
20 20
30  ประวัติศาสตร์ไทยใครว่า...น่าเบื่อ (ม.ต้น)
สถานที่เรียน :  หน้าห้องหมวดสังคมฯ
1. นางสุรีพร สวัสดิ์วงษ์
2. นางแสงอรุณ พรรณรื่น
3.นายสุพัฒน์ ศรีกงพาน
35 35
31  เปิดประตูสู่อาเซียน (รับเฉพาะ ม.ปลาย)
สถานที่เรียน :  ห้องอาเซียน
1. นางสาวชลิดา ชาติมนตรี
2.นางสาวจิรวดี บุญธรรม
- - - 35 21
32  โปสเตอร์ science & social
สถานที่เรียน :  ใต้ถุนอาคาร 1
1. นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ
2. นายคุณานนท์ พิณพงษ์
35 35
33  พยาบาล (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1. นางนิตยา สิงห์สุธรรม
2. นางสาวทัศนีย์ สืบวงศ์แสง
35 35
34  เพลงคุณธรรม
สถานที่เรียน :  หน้าห้องหมวดสังคมฯ
1. นางสาวทิพากร วอแพง
2. นางสาวสุภาวดี แข็งขัน
35 20
35  เพื่อนที่ปรึกษา (YC)
สถานที่เรียน :  ห้องแนะแนว
1. นางภัสดา วงศ์ชารี
2.นางสาวลำดวน โพธิ์ศรี
35 35
36  ฟุตบอล
สถานที่เรียน :  หน้าห้องพละ/สนามฟุตบอล
1.นายนฤพล อุปมา
50 50
37  โฟล์คซอง
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรีโฟล์คซอง
1. นางรจเรข มรรครมย์
2. นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์
45 47
38  ภาษาถิ่นใต้
สถานที่เรียน :  หน้าห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
1. นางสาวปาณิสรา เกปัน
2.นายปิยะ เกปัณ
35 35
39  ภูมิศาสตร์
สถานที่เรียน :  หน้าห้องหมวดสังคมฯ
1. นายสุริยา นามไพร
2.นางสาวพรพรรณ์ ดวงปาโคตร
35 35
40  โยธวาทิต
สถานที่เรียน :  ห้องโยธวาทิต
1. นายมนตรี ศรีแก้วทุม
2.นายทูน เอื่ยมเมี้ยน
3.นายนพพล แก้วเก็บคำ
60 49
41  รักการอ่าน
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด
1. นางสาวศันสนีย์ รัตนถา
25 20
42  รักษ์วรรณคดีไทย
สถานที่เรียน :  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย
1. นางมุกดา เสนาฤทธิ์
25 20
43  รักษาดินแดน
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1. นางมลศรี คำแก้ว
2. นายชัยยศ นามวงค์ชัย
3. นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง
4. นายณัฐวุฒิ เคนทรภักดิ์
5. นายทองแดง ประสาวะถา
6.นางสาวอภิญญา จันทร์โสม
7.นายเศวตสิทธิ์ มูลสาระ
8.นายเอกราช บุญหว่าน
9.ว่าที่ ร.ต.หญิงสุจิตตรา จันทะบาล
- - - 200 173
44  วงดนตรีลูกทุ่ง
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรี
1. นางสมควร หาจันดาห์
2. นางสาวนภาพร ตาดี
3.นายสุนันท์ บุญหล้า
50 50
45  วิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้ (ม.ต้น)
สถานที่เรียน :  หน้าห้องศูนย์วิชาการ
1. นายจำนงค์ศักดิ์ หงส์พันธ์
2. นายอาทิตย์ ยวนหมื่น
25 20
46  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
สถานที่เรียน :  หน้าห้องวิชาการ
1. นายจิระ ราชธิสาร
2. นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์
35 35
47  ศรศิลป์ปิ่นภาษา
สถานที่เรียน :  ห้อง 226
1. นางเฟื่องลดา บุญศิริไพศาล
25 20
48  ศิลปะ
สถานที่เรียน :  ห้องศิลปะ
1. นายชาญวิทย์ มณีเรือง
25 22
49  ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย
สถานที่เรียน :  ห้อง ICT 3
1.นางเพ็ญประภา อินทรปัญญา
2.นางสาวการัณยภาส ดีจิตร
50 45
50  สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน :  332
1. นางวริษา อธิสุมงคล
- - - 25 20
51  สภานักเรียน (รับเฉพาะสภานักเรียน)
สถานที่เรียน :  ห้องสภานักเรียน
1. นายธันยวัตร แก้วสุข
2.นายสาทิตย์ ผาบชมภู
- - - 50 46
52  สวดมนต์สรภัญญะ
สถานที่เรียน :  ห้องสวดมนต์
1. นางสาวปิยะนุช วินทะไชย
2.นางสาวศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี
3.นางสาวโสภิดา หงษ์ลอยลม
45 45
53  สารคดีน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน :  ห้องstem
1. นางสาววิรงรอง ทองเทพ
- - - 20 16
54  สารวัตรนักเรียน
สถานที่เรียน :  ห้อง 523
1. นายฐนธัช วินทะไชย
20 20
55  สื่อสร้างสรรค์
สถานที่เรียน :  ห้องโสตฯ
1. นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ
20 20
56  หมอภาษา
สถานที่เรียน :  หน้าห้องหมวดภาษาไทย
1. นางสาวธนภร พาไชย
2.นางทัศวรรณ พิลามา
35 35
57  หมากกระดาน
สถานที่เรียน :  ลานหินอ่อน หน้าอาคาร 3
1. นายพิทยา แหลมคม
2.นางสาวจิราภรณ์ สุโพธิ์คำ
35 35
58  ห้องสมุด IT
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด
1. นายกฤตนน เดชาโชติช่วง
2.นางนิติยา สมอหมอบ
60 60
59  อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
สถานที่เรียน :  ห้อง 334
1. นางสาวพิกุล ทองภู
20 20
60  แอโรบิค
สถานที่เรียน :  ตามที่ครูนัดหมาย
1.นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา
2.นางสาวอาจารียา อ่อนสะอาด
40 40
61 Cartoon comic (เฉพาะ ม.1 , ม.2)
สถานที่เรียน :  ห้อง ICT 2
1. นางสาวณภัสสร เพชรธนกูล
2. นางสาวศรัญญา แก้วหาญ
- - - - 35 19
62 CHEMISTRY รับเฉพาะม.ปลาย
สถานที่เรียน : ลานมรกตฝั่งหอประชุมอเนกประสงค์
1. นางสาวปวินชญา นาจันทัด
- - - 20 6
63 Cosjapan
สถานที่เรียน :  ห้อง 228
1.นางสาวจิรัชญา สีสุพัฒน์
- - - 20 20
64 crossword
สถานที่เรียน :  หน้าห้องหมวดคณิตฯ
1.นางสาวนิศาชล พลรักษา
35 35
65 E-sport
สถานที่เรียน :  ห้อง ICT 1
1. นางนวรรณ์ชนก ต้นกันยา
2. นางสาวอรทัย ไพรสว่าง
20 22
66 คณิตสร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่เรียน : ลานมรกต
1. นางราริน นันทพานิช
25 12
67 ค้นคว้าสิ่งที่สนใจ
สถานที่เรียน :  ห้องพัสดุ
1. นางสาววิชชุดา แสงนาค
- - - 25 20
68 ช่างในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการ การงานอาชีพฯ
1.นางสุมามาลย์ เจริญไชย
2.นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
45 45
69 ตาวิเศษ
สถานที่เรียน :  หลังห้องกลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
1.นางสาวกชกร รัตนบัลลังก์
2.นายอิสรายุ ไชยเกตุ
40 40
70 ติวเคมี (รับเฉพาะม.ปลาย)
สถานที่เรียน :  ห้อง 328(ห้องปฏิบัติการเคมี)
1. นางนิภาภรณ์ ทำไธสง
2. นางวราฤทธิ์ ขวัญพรม
- - - 35 12
71 ติวฟิสิกส์เตรียมสอบ ม.6 (รับเฉพาะ ม.6)
สถานที่เรียน :  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (ห้อง338)
1. นางสาววาสนา สอดศรี
- - - - - 20 8
72 นักกฏหมาย
สถานที่เรียน :  ห้องปฏิบัติการสังคม
1. นางสาวสมพิศ จังอินทร์
2. นายสมัย บัวพัฒน์
35 35
73 นักบิน
สถานที่เรียน : หลังห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ : เฉพาะม ปลาย
1.นางสาวทุติยาทร มานะศรี
- - - 27 27
74 นักบินน้อย
สถานที่เรียน : 326
1. นางณีระนุช อาจศรี
2. นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุข
- - - 45 19
75 เพลงพื้นบ้านอีสาน
สถานที่เรียน : หน้าอาคาร3 ห้องหมาดภาษาไทย
1.นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีชาติ
25 20
76 ร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น
สถานที่เรียน :  ห้อง 228
1. นางสาวณาตยาณี บุตทนุ
25 22
77 รอบรู้เรื่องเคมี
สถานที่เรียน :  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
1.นางสาวพิมทิพย์ สายแสน
- - - 35 7
78 ลูกคิดจินตคณิต
สถานที่เรียน :  ลานหินอ่อน หน้าห้องคณิตฯ
1. นางสาวมัลลิกา เปรมลาภ
25 20
79 ลูกเสือกองเกียรติ
สถานที่เรียน :  หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นายมีชัย ศรีโนนยาง
- - - 50 25
80 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : 228
1. นางสาวนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา
25 20
81 สนุกคิด สนุกทำ นวัตกรรมเพื่อชุมชน
สถานที่เรียน :  ลานมรกต
1. นางสาวชญาณิทิพย์ เขจรสิทธิ์
2. นายวรวุฒิ บ่อคำ
3. นายเอนก พรมสา
4.นางสาวศศิธร ภูขันสูง
60 60
82 สิ่งประดิษฐ์จีน
สถานที่เรียน : 221
1.นางสาวกานติมา มุนติเก
2.นายณรงค์ชัย จันทร์ปัญญา
- - - 40 40
83 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน :  ห้อง 412
1.นางสาวจิราภัค อามาตย์ทัศน์
25 22
84 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน :  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (321)
1. นางสาวนครราช เทียนเพ็ชร
- - - 20 20